Định hướng phát triển, nâng tầm cao của công ty trong năm 2014

Định hướng phát triển Công ty đến năm 2014:

Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty, giữ vững Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh là một doanh nghiệp sản xuất dây thun mạnh, đa sản phẩm, đa sở hữu, lấy hiệu quả kinh tế là thước đo cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty. Duy trì và phát triển ngành nghề truyền thống là dệt dây thun. Tiếp tục đầu tư mở rộng qui mô kinh doanh trong sản phẩm mới: dây giày, dây thun tròn, dây thun dẹp, dây thun dệt kim, dây thun dệt thoi, dây thun chỉ, đảm bảo cho Công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, đủ sức để cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước và trong khu vực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, góp phần vào sự phát triển của Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh.

Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu:

Công tác đổi mới doanh nghiệp:

– Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, xây dựng và phát triển Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh mạnh, bền vững, có tốc độ tăng trưởng nhanh và có tính cạnh tranh cao.
– Tổ chức hình thành một số Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh con kinh doanh trong các lĩnh vực: dây thun, dây giày, dây thun tròn, dây thun dẹp, dây thun dệt kim, dây thun dệt thoi, dệt dây thun, dây thun chỉ…
– Liên doanh liên kết với các công ty trong và ngoài  Công ty sản xuất dây thun để tạo thêm sức mạnh trong SXKD.

Công tác đầu tư:

– Tiếp tục đầu tư phát triển trong các lĩnh vực sản xuất dây thun truyền thống: dây thun, dây giày, dây thun tròn, dây thun dẹp, dây thun dệt kim, dây thun dệt thoi, dệt dây thun, dây thun chỉ…
– Đầu tư xây dựng các nhà ở cho nhân viên dệt dây thun
– Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công hiện đại, công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng yêu cầu SXKD phát triển với tốc độ cao, sản xuất các mặt hàng dây thun chất lượng cao cho thị trường.
– Tham gia góp vốn đầu tư vào các dự án của các đơn vị sản xuất dây thun khác.

Công tác quản lý:

– Hoàn thiện cơ chế quản lý, điều hành giữa các đơn vị sản xuất dây thun và các công ty sản xuất dây thun con, công ty liên kết sản xuất dây thun.
– Tăng cường công tác hạch toán SXKD quản lý chặt chẽ các chi phí quản lý sản xuất dây thun và chi phí quản lý doanh nghiệp sản xuất dây thun, đảm bảo SXKD có hiệu quả và tích luỹ vốn để phát triển.
– Phân cấp và giao quyền chủ động cho các đơn vị trực thuộc trong quá trình SXKD, gắn trách nhiệm và quyền lợi đối với cán bộ quản lý Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh.

Công tác phát triển nguồn lực:

– Chuẩn bị đầy đủ các nguồn lực cho hoạt động SXKD của Công ty. Xây dựng và phát triển nguồn lực con người của Công ty mạnh về mọi mặt đủ về chất lượng và số lượng, có năng lực quản lý và ứng dụng công nghệ mới trong ngành nghề sản xuất dây thun truyền thống.
– Tìm mọi biện pháp để huy động mọi nguồn vốn, đảm bảo đủ cho đầu tư và SXKD các sản phẩm dây thun mới như dây thun, dây giày, dây thun tròn, dây thun dẹp, dây thun dệt kim, dây thun dệt thoi, dệt dây thun, dây thun chỉ…

Các công tác khác:

– Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, hiện đại, nâng cao năng lực kinh doanh, phát triển và mở rộng liên doanh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước để phát triển năng lực Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh là doanh nghiệp sản xuất dây thun mạnh với năng lực cạnh tranh cao trong nước và Quốc tế.
– Không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu và uy tín của Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh trên thị trường.
– Thực hiện tốt mối quan hệ bình đẳng giữa Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh với các công ty sản xuất dây thun con và công ty liên kết sản xuất dây thun, mối quan hệ giữa doanh nghiệp với CBCNV. Không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần cho CBCNV; Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mang bản sắc riêng của Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh.

Chỉ tiêu và cơ cấu ngành nghề năm 2014.

Các chỉ tiêu dự kiến của năm 2014:

– Tốc độ tăng trưởng SXKD bình quân hàng năm khoảng 8 – 10%.
– Tổng giá trị SXKD năm 2015 đạt                       : 5 tỷ đồng.
– Tổng giá trị doanh thu đạt                                :  2 tỷ đồng.
– Nộp ngân sách đạt khoảng                               : 100 triệu đồng.
– Lợi nhuận trước thuế đạt                                  : 1 tỷ đồng.
– Giá trị đầu tư                                                  : 500 triệu đồng.
– Tổng giá trị tài sản                                          :  10 tỷ đồng.
– Tổng vốn chủ sở hữu                                      :  20 tỷ đồng.

Dự kiến cơ cấu ngành nghề SXKD đến 2015:

– Giá trị kinh doanh sản xuất dây thun tròn chiếm khoảng: 45% trong tổng giá trị SXKD.
– Giá trị kinh doanh sản xuất dây thun chỉ chiếm khoảng: 35% trong tổng giá trị SXKD.
– Giá trị kinh doanh dây thun dệt kim: 15 % trong tổng giá trị SXKD
– Giá trị kinh doanh khác: chiếm khoảng: 5% trong tổng giá trị SXKD

Trên cơ sở định hướng và mục tiêu phát triển SXKD đến 2015 cùng với các yếu tố thuận lợi và những khó khăn thách thức, Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh sẽ phát huy cao độ kết quả đã đạt được trong những năm qua, khắc phục những yếu kém để dần ổn định và phát triển SXKD theo định hướng của Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh và xu hướng phát triển chung của đất nước, phấn đấu đưa Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh hoà vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tập thể CBCNV trong toàn Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh, góp phần xây dựng đất nước, Công ty sản xuất dây thun Toàn Thịnh ngày càng vững mạnh và phát triển.

Trả lời